Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

convincemyself
Reposted fromfitvet fitvet viaavooid avooid

January 19 2018

convincemyself
Reposted fromeglerion eglerion viaTheEvexe TheEvexe
convincemyself
8891 5d3f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaTheEvexe TheEvexe
convincemyself
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaavooid avooid
convincemyself
7896 3938
Reposted fromAlcea Alcea viafelicka felicka
convincemyself
convincemyself

January 17 2018

convincemyself
convincemyself
  • Nigdy nie oceniaj wysokości góry, dopóki nie osiągniesz jej szczytu. Wtedy zobaczysz, jak była niewysoka.
— Dag Hammarskjöld
Reposted fromavooid avooid
convincemyself
Reposted frommazzoo mazzoo viafelicka felicka
convincemyself
Reposted fromavooid avooid
convincemyself
Reposted fromavooid avooid
convincemyself
Reposted fromavooid avooid
convincemyself
Reposted fromeglerion eglerion viaTheEvexe TheEvexe

January 11 2018

0526 d5cd
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viawarkocz warkocz
convincemyself
2647 1558
Reposted fromsavatage savatage viawarkocz warkocz
convincemyself
Podróże w czasie są możliwe, bo muzyka, która grała w tle tamtych dni to żywe wspomnienia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viaimradioactive imradioactive
convincemyself
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viaimradioactive imradioactive
convincemyself
1667 6082 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
convincemyself
0725 2f2a 500
Reposted fromfairlady fairlady viaGaladriela Galadriela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl